Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Paneláky dostaly další šanci

  21:55aktualizováno  21:55
Stát letos vyčlenil na program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií tři sta milionů korun. Ti, kterým profukuje zpuchřelými okny či zatéká střechou, se začali těšit na lepší časy. Není jich málo. Byty v panelových domech totiž představují přes třicet procent z celkového počtu skoro čtyř milionů bytů u nás. A mnohé z nich jsou ve špatném stavu. Ale pozor - žádost o dotaci může podat jen majitel domu - obec, obchodní společnost včetně družstva, fyzická osoba - nebo společenství vlastníků.

Chyby na kráse paneláků způsobila spousta okolností: od pokročilého věku, nedostatečné údržby v průběhu užívání, nedodržení předepsaných technologických postupů při montáži až po úroveň technického poznání v době jejich vzniku. Setkala se neznalost a nekvalita, na něž se dnes doplácí.

Jak na to

"Výše dotací dopadla ovšem podle toho, jaké finanční možnosti stát má. Představuje to dotaci na tři až pět procent úroků z úvěru poskytovaného na opravy a stavební úpravy, to je na rekonstrukci či modernizaci bytového domu postaveného panelovou technologií," uvádí Miloš Hejda ze Svazu českých a moravských bytových družstev. Na opravu jednoho bytu by měla postačit částka maximálně 300 tisíc korun, což však znamená měsíční splátku dva a půl tisíce korun. Ne každý si může takovou částku dovolit. Jednou z podmínek, kdy lze poskytnout finanční podporu je, že "předmětem opravy, rekonstrukce nebo modernizace domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (zdravotní instalace, plyn, topení, elektroinstalace, hromosvody) a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav domu některé z těchto oprav, rekonstrukcí nebo modernizací nevyžaduje". (Paragraf 3, odst. 4b nařízení vlády č. 384/2000 Sb.) To znamená, že se musí všechny tyto práce provést. Vynechat můžete třeba opravu elektriky či vodovodu, pokud však oprávněná osoba uzná, že jsou v pořádku. "Pokud se rozhodnete zažádat o úvěr, je vhodnější nejdříve navštívit banku, zda vám vůbec půjčí," říká Miloš Hejda. "Bohužel největší problémy mohou mít malá společenství." Cesta za úvěrem rozhodně není jednoduchá. Budete potřebovat mezi jiným statické posouzení objektu, dokomentaci pro stavební povolení, položkový rozpočet, energetický audit, smlouvu s dodavatelem. Také banka vyžaduje doklady o hospodaření, zda jste solidním klientem. Může se i stát, že seženete veškeré požadované dokumenty, a pak úvěr nedostanete. Třeba proto, že máte mnoho dlužníků na nájemném. Dříve bylo nejobtížnější při žádosti o půjčku sehnat záruku zvláště tam, kde jsou nízké ceny bytů. Nyní poskytuje až sedmdesátiprocentní záruku u těchto dotací Českomoravská záruční a rozvojová banka. Finanční podpora programu oprav bytových domů postavených panelovou technologií bude vyplácena postupně v pololetních splátkách.

Poradenská střediska

Na podporu tohoto programu vznikají po celé republice poradenská střediska. Ty poskytují potřebné technické a ekonomické informace o programu, odbornou pomoc, doporučení vhodných způsobů oprav a modernizací. Ověřují zpracovanou projektovou dokumentaci, zabezpečují prodej odborných publikací. Proto by první kroky měly směřovat tam. "Poradenské středisko nejenže posoudí správnost řešení, ale také může doporučit firmu, která rekonstrukci domu provede. Jednou z podmínek, kterou musí dodavatel stavby splňovat, je zavedeni systému řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001, 9002 nebo si o jeho zavedení zažádat," vysvětluje Jaroslav Šafránek z pražského Centra stavebního inženýrství, které je jedním z poradenských středisek. Tento systém ISO slouží k zajištění stálé jakosti při výrobě - díky němu se sleduje cesta například výrobku od jeho zrodu přes distribuci až po montáž, kdo a kdy s ním pracoval. "Pokud si nebudete jisti kvalitou odváděné práce, pak je možné požádat odborníky z poradenských středisek, kteří provedené úpravy zkontrolují," říká Jaroslav Šafránek. "Třeba takzvanou termokamerou se zjišťuje kvalita provedené tepelné izolace."

Na internetové adrese www.idnes.cz/dumabyt najdete seznam regionálních poradenských středisek, další programy týkající se panelových domů a sídlišť.

Odborné publikace

Praktickým návodem pro technickou veřejnost - například projektanty, inženýrské a realizační firmy, investory, správce bytového fondu - existují odborné publikace. Ty obsahují shrnutí podrobného průzkumu stavu panelových domů, který probíhal v posledních letech. Odborníci zjišťovali příčiny vad, poruch a navrhli nejvhodnější postupy pro jejich odstraňování i pro dodatečné zateplení domů či výměnu dožitého technického zařízení. Jednotlivé typy panelových domů (G 40, G 57, T 06 B, T 08 B, VVÚ-ETA, Larsen&Nielsen a jejich regionální varianty) se posuzovaly ze šesti základních hledisek: požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, stavební akustiku, bezpečnost při užívání, hygienické požadavky, úspory energie a tepelné ochrany. Tyto základní požadavky musí stavba splňovat, aby byla bezpečná. Odborné publikace postupně vydává Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Je možné je zakoupit i v poradenských střediscích.

víte, co je...

Energetický audit - soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva, obsahující:

a) hodnocení současné úrovně objektu z hlediska energetického hospodářství,

b) celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor,

c) návrhy variant k dosažení energetických úspor členěných na beznákladová, nízkonákladová a vysokonákladová opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení,

d) závěrečné doporučení včetně garance správnosti technických a ekonomických údajů.

Pramen: ČEA (Česká energetická agentura)

Co všechno se přikládá k žádosti o záruku v Programu podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií (typ žadatele: družstvo):

* výpis z katastru nemovitostí vztahující se k opravovanému domu/domům (ne starší tří měsíců)

* prohlášení regionálního poradenského střediska

* údaje úvěrující banky

* pravomocné stavební povolení

* smlouva žadatele o výkonu technického dozoru stavby

* doklad o oprávnění fyzické osoby k výkonu technického dozoru stavby (oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., to je osvědčení o autorizaci ve výstavbě)

* smlouva žadatele s dodavatelem stavby

* doklad o zavedení a certifikování systému řízení jakosti u dodavatele stavby podle ČSN EN ISO 9001 9002, případně o podání žádosti o tuto certifikaci

* výpis z obchodního rejstříku (ne starší než tři měsíce)

* stanovy družstva

* zápis a usnesení orgánů družstva, kterým se potvrzuje souhlas s převzetím požadovaného úvěru včetně formy jeho zajištění, žádosti o záruku osobami jednajícími ve věci za družstvo

* doklad o souhlasu samosprávy opravovaného domu o přijetí úvěru, žádosti o záruku a výši splátek (vyplývajících z úvěru) zahrnutých do nájmu (pokud se úvěr vztahuje na hospodářské středisko družstva)

* přiznání k dani z příjmů potvrzená finančním úřadem za předchozí tři roky

* účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) za předcházející tři roky

* auditorská zpráva za předchozí tři roky včetně výroku auditora (pokud družstvo podléhá auditu)

* tabulka "Doplňující údaje"

* komentář

* jiné doklady

Programy týkající se panelových domů a panelových sídlišť
Od roku 2001 přecházejí dva programy pod správu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)
1) Program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií podle vládního nařízení č. 384/2000 Sb. (Platnost tohoto NV skončila formálně 31. 12. 2000, protože se jednalo o prováděcí předpis k zákonu č. 576/21990 Sb. o rozpočtových pravidlech ČR, který platil do stejného data. Připravuje se vydání nového nařízení vlády s menšími úpravami.) Realizace přes SFRB, úroková dotace 5 procent prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Pro rok 2001 je vyčleněna částka 300 milionů korun.

 2) Program poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu, který je určen na provedení nezbytných oprav při odstraňování nejzávažnějších vad bytových domů (obvodových plášťů) postavených panelovou technologií. Podmínkou k účasti na tomto programu je vydání nařízení místně příslušným stavebním úřadem k provedení údržby, nezbytných oprav nebo zabezpečovacích prací v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona (§ 86, 87 nebo 94 zákona č. 50/1976 Sb.) O dotaci až do výše 40 procent nutných nákladů žádá vlastník objektu přímo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V současné době se připravují podklady, žádosti se budou přijímat v únoru, vyhodnocení a rozdělení dotace bude koncem prvního čtvrtletí letošního roku. Jde o mandatorní výdaje, ze státního rozpočtu je pro tento program schválená částka 200 milionů korun, v loňském roce to bylo 530 milionů korun.

 3) Program regenerace sídlišť s domy postavenými panelovou technologií podle vládního nařízení č. 494/2000 Sb., žádost o dotaci podává obec přímo na MMR. V tomto programu je nutná finanční spoluúčast obce, žádosti o dotaci lze podávat po 1. 3. 2001. Pro letošní rok je připraveno 200 milionů korun.

 4) Program modernizace bytového fondu - od tohoto roku přechází pod správu SFRB. Jde o půjčku na deset let, žádá obec, která převede dotaci na svůj účet a z toho poskytuje finanční částky na jednotlivé akce. Pro rok 2001 počítá SFRB s částkou 500 milionů korun.
Pramen: ministerstvo pro místní rozvoj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě


Seznam osob oprávněných vydávat podle § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 384/2000 Sb., stanovisko k žádosti o poskytnutí finanční podpory.

1. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Legerova 52, 120 00 Praha 2 -Telefon 02/22516144 - IČO 45770743 ve střediscích k tomu účelu zřízených:
    1.1.  Ostrovní 8, 110 00 Praha 1
            Tel./fax: 02/24914216, 24914093
            E-mail:
ckait@netforce.cz
    1.2.  Kněžská 19, 370 01 České Budějovice
            Tel./fax: 038/6700416
            E-mail:
ckait@cb.cesnet.cz
    1.3.  Hřímalého 37, 320 25 Plzeň
            Tel./fax: 019/7423826
            E-mail:
ckaitplzen@iol.cz
    1.4.  Pension HESTIA, Stará Kysibelská 45, 36009 Karlovy Vary
            Tel./fax: 017/3234634
            E-mail:
ckait@iol.cz
    1.5.  Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labem
            Tel./fax: 047/5220137
            E-mail:
ckait-ul@iol.cz
    1.6.  8. března 12, 460 01 Liberec
            Tel./fax: 048/5107187
            E-mail:
ckaitlbc@volny.cz
    1.7.  Jižní 870, 500 72 Hradec Králové
            Tel./fax: 049/45307, 049/5410590
            E-mail:
ckaithk@hsc.cz
    1.8.  Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice
            Tel./fax: 040/512241, 040/6714376
            E-mail:
ckait.pce@worldonline.cz
    1.9.  Vrchlického sad 2, 602 00 Brno
            Tel./fax: 05/574310, 05/45212123
            E-mail:
ckait@brno.anet.cz
    1.10. 28.října 150, 702 00 Ostrava
            Tel./fax: 069/6612309
            E-mail:
ckait-ov@mailcity.cz
    1.11. Jungmannova 12, 772 00 Olomouc
            Tel./fax: 068/5227097
            E-mail:
ckait-ol@iol.cz
    1.12. Nám.T.G.Masaryka 1281, 760 00 Zlín
            Tel. 067/848460, fax: 067/31318
            E-mail:
ckait-zlin@avonet.cz
    1.13. Seifertova 43, 586 01 Jihlava
            Tel./fax: 066/7310184, 066/7310577

2. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (SPS)    Národní třída 10, 110 00 Praha 1 - telefon 02/24912341 - IČO 537624 ve střediscích k tomu účelu zřízených:
    2.1. Národní třída 10, 110 00 Praha 1
           Tel. 02/24951421, fax 02/293062
           E-mail:
rod@sps.cz
    2.2. Edvarda Beneše 70-72, 320 11 Plzeň
           Tel. 019/7091920, fax 019/7091925
           E-mail:
kaposvary@iol.cz
    2.3. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
           Tel. 049/5410590, fax 049/45307
           E-mail:
ckaithk@servehk.czcom.cz
    2.4. 8. března 12, 460 01 Liberec
           Tel./fax: 048/5107187
    2.5. Bauerova 10, 603 00 Brno
           Tel. 05/41159466, 0602/734644, fax 05/41159467
           E-mail:
schwarz@telecom.cz
    2.6. 28.října 150, 702 00 Ostrava
           Tel./fax: 069/6612309
           E-mail:
ckait-ov@mailcity.cz
    2.7. T.G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
           Tel. 067/7221402, fax: 067/7210044
           E-mail:
sps-zlin@avonet.cz

3. Centrum stavebního inženýrství, a.s. (CSI) Pražská 16/810, 102 21 Praha 10 - Telefon 02/81017111 - IČO 45274860 ve střediscích k tomu účelu zřízených:
    3.1. Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
           Tel. 02/81017445, fax 02/71751122
           E-mail:
ao@csi.cz
    3.2. Louky 304, 764 32 Zlín
           Tel. 067/7604111, fax 067/7104924
           E-mail:
stav.fyz@zln.cz

4. Keramoprojekt Praha, a.s. (KMP) Podbabská 20, 160 46 Praha 6 - Telefon 02/20188111 - IČO 60193581 ve středisku k tomu účelu zřízenému:
     4.1. Podbabská 20, 160 46 Praha 6
            Tel. 02/20188356, 20188136, fax 02/24310899
            E-mail:
info@keramoprojekt.cz

5. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Veveří 95, 662 37 Brno - Telefon 05/41147400 - IČO 261305 ve středisku k tomu účelu zřízenému:          
      5.1. Údolní 53, 662 42 Brno
             Tel./fax: 05/43245239
             E-mail:
lank.j@fce.vutbr.cz

6. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského stavitelství Krásnopolská 21/4086, 70833 Ostrava-Poruba - Telefon 069/6910258 - IČO 61989100 ve středisku k tomu účelu zřízenému:
       6.1. Krásnopolská 21/4086, 70833 Ostrava-Poruba
              Tel. 069/6914215, fax 069/6914215
              E-mail:
marketa.teslikova@vsb.cz

7. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZUS) Prosecká 76a, 190 00 Praha 9 - Telefon 02/8591041-8 - IČO 00015679 ve středisku k tomu účelu zřízenému:
      7.1. Prosecká 76a, 190 00 Praha 9
             Tel./fax: 02/6896397
             E-mail:
jkantoro@tzus.cz

8. České vysoké učení technické v Praze(ČVUT)- Fakulta stavební, Katedra pozemních staveb Thákurova 7, 16629 Praha 6 - Telefon 02/24354562 - IČO 68407700 ve středisku k tomu účelu zřízenému:            8.1. Thákurova 7, 16629 Praha 6-Dejvice
              Tel. 02/3117052, 3117049, fax 02/3119987
              E-mail:
witzany@vc.cvut.cz mailto:witzany@vc.cvut.cz

9. Stavebně technický ústav - E, a.s. (STU-E) Washingtonova  25, 110 00 Praha 1 - Telefon 02/24211088 - IČO 63080460 ve středisku k tomu účelu zřízenému
     9.1. Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
            Tel. 02/24211088, fax 02/24210497
            E-mail:
stu-e@iol.cz

10. Stavebně  technický ústav - K, a.s. (STU-K) Šalvějová 8, 106 00 Praha 10 - IČO 63080478 ve středisku k tomu účelu zřízenému:
      10.1. Washingtonova 25, 11000 Praha 1
               Tel. 02/21674616, fax 02/24210341
               E-mail:
stu-k.wimmr@alphanet.cz <mailto:stu-k.wimmr@alphanet.cz

11.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury     Poříčí 5, 639 00 Brno - Telefon 05/42142111 - IČO 216305 ve středisku k tomu účelu zřízenému:
      11.1. Poříčí 5, 639 00 Brno
               Tel. 05/42142301, 42142300, fax 05/42142304
               E-mail:
vaverka@ucit.fa.vutbr.cz <mailto:vaverka@ucit.fa.vutbr.cz

12. Svaz českých a moravských bytových družstev Podolská 50, 147 01 Praha 4 - Telefon 02/41430510 - IČO 056553 ve střediscích k tomu účelu zřízených:
     12.1. Koněvova 26, 130 00 Praha 3
             Tel/fax: 02/6441315
     12.2. Podolská 50, 147 01 Praha 4
             Tel: 02/41430510, fax 02/41431610
     12.3. U Malše 20, 370 00 České Budějovice
             Tel: 038/6356828, fax 038/6357022
     12.4. Modřínova 2, 301 51 Plzeň
             Tel: 019/7430100, fax 019/7430107
     12.5. Alešova 147/10, 400 00 Ústí nad Labem
             Tel: 047/5201551, fax 047/5201613
     12.6. Čs.armády 282, 500 02 Hradec Králové
             Tel: 049/5513610, fax 049/5210672
     12.7. Bašty 6, 661 57 Brno
             Tel: 05/42214136, fax 05/42212590
     12.8. Raisova 5, 709 00 Ostrava-Mariánské hory
             Tel/fax: 069/6622842

Pramen: ministerstvo průmyslu a obchodu

Autor:
Nejčtenější

1
Věčně opilý soused je vulgární a vše mu vadí. Z bytu se mu line zápach

Bydlím v brněnském činžáku, do kterého se před rokem nastěhoval starší soused, který chodí domů opilý, je vulgární a vadí mu vše, co je umístěné na společné...  celý článek

V obýváku zůstala zachovaná parketová podlaha, stačilo ji jen přebrousit a...
Byt pro rodiče, kterým se odstěhovaly děti: konečně mají pohodlí

Když se z bytu odstěhují dospělé děti, řada lidí se rozhodne pro totální rekonstrukci. Není divu, konečně si mohou dopřát bydlení pouze pro sebe, podle svých...  celý článek

Firma vlastní dům od roku 1994. Náklady na projekt dosahují podle společnosti...
Hotovo, parcela je volná. Z domu na Václavském náměstí nic nezůstalo

Na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze už skončila demolice nadzemní části rohového domu č. 47. Parcela se připravuje k stavbě skleněného...  celý článek

Drobné detaily dokázaly interiéru vtisknout „ženský princip“.
Drobné detaily proměnily byt 3+kk přesně podle přání majitelky

Byt s dispozicí 3+kk v novostavbě developerského projektu s krásným výhledem na Prokopské údolí vnímala majitelka jako strohý, ale nechtěla jej zahltit...  celý článek

Hotel Sook Station je otevřený od začátku léta. Noc za mřížemi vyjde pro...
Úzké cely, kovové mříže a palandy. Thajsko láká na zážitky z vězení

Tematický hostel Sook Station nabízí klientům pobyt ve vězení. Netradiční ubytování v thajském Bangkoku je vybavené úzkými celami, kovovými mřížemi a...  celý článek

Další z rubriky

Portugalsko, Madeira, Funchal. Pozemek má rozlohu 825 metrů čtverečních, užitná...
Bydlení u moře. Kupte si apartmán či vilku v Evropě i USA

V Česku je na prodej velké množství zahraničních vil s výhledem na moře, ale i malých bytů nejen v Chorvatsku, Bulharsku a Španělsku, ale také na Floridě....  celý článek

Podlahu kryje bíle olejovaný katrovaný dub. Na přelakovaných oknech zůstaly...
Barevný dům se jim časem okoukal, teď si libují v přírodních odstínech

Život v bytě nepřipadal pro Šárku a Láďu v úvahu. Než si vybudovali vytoužený rodinný dům se zahradou na okraji lázeňského města v Čechách, bydleli střídavě u...  celý článek

1
Věčně opilý soused je vulgární a vše mu vadí. Z bytu se mu line zápach

Bydlím v brněnském činžáku, do kterého se před rokem nastěhoval starší soused, který chodí domů opilý, je vulgární a vadí mu vše, co je umístěné na společné...  celý článek

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.